MARTINA DELLA VALLE

martinadellavalle.info
martidv@gmail.com

.


25/04/2016

3|5|2016
DROP


3-22 May 2016

Komyoji-Kaikan

Onomichi-shi (Japan)


James Brooks / Suzanne Caines / Aoife Collins / Mayako Hakusui / Tomohito Hiratsuka / Natsuki Ike / Yutaka Inagawa / David Ireland / Chiew Sien Kuan / Natsuko Kamei / Hochoul Lee / Tomoya Matsuzaki / Kiyohito Mikami / Christina Mitrentse / Mouhitori / Tomoe Murakami / Akiko Okajima / Tamaki Ono / Tom Richards / Hayato Sugii / Martina Della Valle / Boo Sze Yang / Akira Yasuda

_______________________________________________